หน้าหลัก   |   ข่าวสารและกิจกรรม   |   ข้อมูลบุคลากร   |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   |   ปฏิทินกิจกรรม   |   จัดการฐานข้อมูล  
 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลุ่มงานฝีมือหัตถกรรมพื้นบ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ลายขิดวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์       พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์       กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์       โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมและวิทยากรกระบวนการแก่ผู้นำวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์       ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556       อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา       โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       อบรมโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยโดยใช้สถิติแบบหลายตัวแปร (Multivariate) ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสังคมศาสตร์       โครงการภูมิปัญญาการจัดทำบัญชี สร้างวิถีสู่การออม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
     เกี่ยวกับสาขาวิชาการบัญชี
  ประวัติความเป็นมา
  นโยบาย/วิสัยทัศน์
  ติดต่อเรา
     หลักสูตรที่เปิดสอน
  ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
  ปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี (เทียบโอนรายวิชา)
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     ลิงค์วิทยาเขต
  ศูนย์กลาง มทร. อีสาน
  วิทยาเขตขอนแก่น
  วิทยาเขตสกลนคร
  วิทยาเขตสุรินทร์
     ลิงค์คณะ
  คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรมเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
     หน่วยงานในวิทยาเขต
  งานบริหารงานบุคคล
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการฯ
  งานบริหารและการคลัง
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  ประชาสัมพันธ์การศึกษา
ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556 (อ่าน : 9,538)
อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา (อ่าน : 9,466)
  ประชาสัมพันธ์ การอบรม/สัมมนา
อบรมโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยโดยใช้สถิติแบบหลายตัวแปร (Multivariate) ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (อ่าน : 9,006)
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์อำภาศรี พ่อค้า หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด ได้จัดโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยโดยใช้สถิติแบบหลายตัวแปร (Multivariate) ในการทดส ...
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน” วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  (อ่าน : 9,067)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน” วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทค ...
  ข่าวกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (อ่าน : 8,498)
วันที่ 4 กันยายน 2557 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมด้ ...
กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (อ่าน : 8,518)
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ร่วมจัดกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ...
โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน : 9,070)
โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา โ ...
ราชมงคลอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (อ่าน : 7,534)
ราชมงคลอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ...
ร่วมสิบสานประเพณีสงกรานต์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (อ่าน : 7,707)
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ...
 
  งานบริการวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี (อ่าน : 3,810)
สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลุ่มงานฝีมือหัตถกรรมพื้นบ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ลายขิดวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน : 3,954)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลุ่มงานฝีมือหัตถกรรม ...
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมและวิทยากรกระบวนการแก่ผู้นำวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน : 8,890)
สาขาว่ิชาการบัญชี ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ดำเนินการจัดโดยผู้ช่วยศาตร์จารย์อำภาศรี พ่อค้า หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอง ...
โครงการภูมิปัญญาการจัดทำบัญชี สร้างวิถีสู่การออม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน : 8,741)
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
โครงการการเสริมสร้างทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (อ่าน : 7,147)
โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาการบัญชี ...
 
  งานวิจัย
การจัดการความรู้การจัดทำบัญชีธุรกิจชุมชน ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดย นางจุฑามาศ สุนทร นายพรสวรรค์ พันธ์ภักดี นางสาวพิมพ์พิชชา ทองโชติ (อ่าน : 8,901)
การจัดการความรู้การจัดทำบัญชีธุรกิจชุมชน ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ ต.นาจารย์ อ.เมือง ...
โครงการศึกษาแนวทางลดต้นทุนการเพราะปลูกหน้าวัว โดยมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เพาะปลูกหน้าวัว โดย นายสวรรค์ พันธ์ภักดี นางจุฑามาศ สุนทร นางสาวนุสรา วรรณศิริ ดร.ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร และ นายชาญณรงค์ วิเศษนันท์ (อ่าน : 7,125)
โครงการศึกษาแนวทางลดต้นทุนการเพราะปลูกหน้าวัว โดยมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เพาะปลูกหน้าวัว โดย นายสวรรค์ พันธ์ภักดี นางจุฑามาศ สุนทร นางสาวนุสรา ...
การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนิคมเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านสะอาดสมศรี) โดย นางพรสวรรค์ พันธ์ภักดี นางจุฑามาศ สุนทร นางสาวภัทราพร ภาระนาค นายนันทพันธ์ โนนศรีเมือง  (อ่าน : 7,074)
การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนิคมเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านสะอาดสมศรี) โดย นางพรสวรรค์ พันธ์ภักดี ...
โครงการปัญหาและอุปสรรคของอาจารย์มหาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการนำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิคณะกรรมการอุดมศึกษา (TQF) มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านมาบูรณาการการศึกษา โดย นางสาวนุสรา วรรณศิริ นางจุฑามาศ สุนทร นายพรสวรรค์ พันธ์ภักดี นางไอลดา พหลทัพ (อ่าน : 6,690)
โครงการปัญหาและอุปสรรคของอาจารย์มหาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการนำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิคณะกรรมการอุดมศึกษา (TQF) มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านมาบูรณา ...
การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (อ่าน : 6,597)
การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
 
  ข่าวสมัครงาน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  12
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,377
 เยี่ยมชมปีนี้ :  5,212
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  991,554
 IP :  54.196.98.96
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2555

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลุ่มงานฝีมือหัตถกรรมพื้นบ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ลายขิดวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....